loader image
C# dot net-ai

Razvoj full stack veb aplikacija sa C# OOP, MS SQL & ASP.NET MVC

Šta ćeš naučiti na kursu

Opis kursa

Dobrodošli u Full Stack Web Development sa C# OOP, MS SQL & ASP.NET MVC kurs.

Veb razvoj sa C#, ASP.NET MVC, MS SQL, C# OOP. Svi okupljeni za kompletan razvoj veb aplikacija u jednom kursu!

 

Iako je C# jezik koji je relativno lak za učenje i održavanje, nije samo za početnike. Njegova skalabilnost i velika zajednica podrške čine C# jezikom izbora za programere Microsoft aplikacija i video igrica koje rade sa Uniti Engine-om. Kao C++ i Java, C# je objektno orijentisan programski jezik visokog nivoa. Generalno je efikasniji od Jave i ima korisne funkcije kao što je preopterećenje operatera. C# je zasnovan na C++, ali ima nekoliko prednosti u odnosu na ovaj stariji jezik: bezbjedan je za tipove, sveobuhvatnije je objektno orijentisan, a sintaksa je pojednostavljena na nekoliko važnih načina. Što je najvažnije, C# izuzetno dobro funkcioniše sa drugim jezicima na .NET platformi. Iz tog razloga, C# je bolji izbor za pravljenje aplikacija za .NET.

 

Objektno orijentisano programiranje (OOP) je paradigma kompjuterskog programiranja gdje se softverska aplikacija razvija modelovanjem objekata iz stvarnog svijeta u softverske module koji se nazivaju klase. Razmislite o jednostavnom sistemu prodajnog mjesta koji vodi evidenciju o proizvodima kupljenim od veleprodavca i proizvodima prodatim krajnjem kupcu. Objektno orijentisani jezik bi implementirao ove zahtjeve tako što bi kreirao klasu Proizvod, klasu Potrošač, klasu Dobavljač i klasu Narudžba. Sve ove klase bi međusobno djelovale kako bi isporučile potrebnu funkcionalnost gdje bi svaka klasa bila zadužena za čuvanje sopstvenih podataka i obavljanje sopstvenih funkcija. Ovo je osnovna ideja objektno orijentisanog programiranja ili se naziva i OOP.

 

SQL je programski jezik posebne namjene koji se koristi za interakciju i manipulaciju podacima u relacionim bazama podataka. U DZone-ovom Vodiču za baze podataka za 2019., 98% ispitanika u anketi za programere reklo je da njihove organizacije redovno koriste relacione baze podataka, koje se često oslanjaju na SQL za upite podataka. Uz ovaj kurs, možete naučiti jednu od najtraženijih vještina za profesije, od menadžera proizvoda preko marketinga do softverskih inženjera.

 

ASP. NET MVC je izuzetno pouzdan framework veb aplikacija i koristi obrazac model-view-controller. ASP.NET MVC kombinuje postojeće ASP.NET funkcije sa popularnim MVC šablonom, čineći softver pogodnim za upravljanje složenim veb aplikacijama koje kontrolišu veliki timovi programera.

 

Da li želite da pravite veb aplikacije, mobilne aplikacije, igre

 

ili

 

Da li želite da uspete sa čistim kodiranjem, agilnim i dizajnerskim obrascima?

 

Ako je vaš odgovor Da, onda morate da savladate veb razvoj. I definitivno ste na pravom mjestu.

 

C# objektno orijentisano programiranje je osnova mnogih aktuelnih pristupa razvoju aplikacija. Interfejsi i principi objektno orijentisanog programiranja su ključni. Tokom kursa naučićete sve, od A do Z, o C# objektno orijentisanom programiranju na stvarnim C# projektima.

 

U ovom kursu koristimo tehnike interaktivnog programiranja; što znači da ćemo zajedno praviti aplikacije, a štaviše, biće dosta posla koji treba da se uradi, naravno, praćen odgovorima. Takođe ćete naučiti savjete i trikove u vezi sa lijepim i efikasnim tehnikama kodiranja.

 

SQL je standardni jezik za Relation Database Sistem. Svi sistemi za upravljanje relacionim bazama podataka kao što su SQL Server, MYSQL, MS Access, Oracle, Sibase i drugi koriste SQL kao standardni jezik baze podataka. SQL se koristi za komunikaciju sa bazom podataka.

 

Na ovom kursu ćete napraviti odličan uvod u SQL sa MS Management Studio-om koji omogućava upravljanje bazom podataka i preuzimanje podataka iz baze podataka pomoću grafičkog interfejsa.

 

Takođe ćete naučiti MVC tako da će vam trebati osnovno znanje C# da biste najefikasnije iskoristili ovu obuku. Ali, naravno, svi kodovi će biti detaljno pojašnjeni.

 

Počećete da učite MVC od nule i ispitaćete sve koncepte jedan po jedan sa projektima iz stvarnog svijeta. Zatim ćemo zajedno napraviti dinamički veb projekat sa 4 nivoa arhitekture stranicu po stranicu.

 

Takođe ćete naučiti da koristite gotove šablone sa našim projektom. Kada završite projekat, naučićete kako da koristite GitHub sa Visual Studio-om i kako da objavite projekat na vebu. Osim toga, naučićete kako da napravite Android aplikaciju sa veb lokacije sa veb prikazom.

 

Zato ste na odličnom mjestu da počnete sa OOP-om sa C#

Prikaži više

Kome je ovaj kurs namjenjen?

 • Svakom ko želi da poboljša svoj C# OOP, MS SQL & ASP. NET MVC vještine programiranja
 • Svakom ko želi da napravi OOP objektno orijentisane i/ili Windows aplikacije
 • Svakom ko je zainteresovan za razvoj MS SQL softvera sa šablonom dizajna
 • Svakom ko želi da razumije elemente kompletnog razvoja softvera
 • Svakom ko želi da počne da uči osnove SQL Servera
 • Svakom ko želi da bolje razumije kako funkcionišu baze podataka
 • Svakom ko planira karijeru u bazi podataka Microsoft SQL Server
 • Svakom ko želi da nauči MVC
 • Svakom ko želi da razvija .NET aplikacije
 • Svakom ko želi da nauči veb backend za korišćenje u mobilnom programiranju

Plan i program

 • C# sekcija
 • Nemaš prethodnog iskustva C#? Ne brini!
 • C# .NET Framework
 • Razvojno okruženje
 • Kako instalirati Visual Studio na Windowsu
 • Kako instalirati Visual Stuido na Macu
 • Šta je Console App?
 • Funkcije korišćene u okruženju konzole za čitanje i pisanje
 • Read & Readline
 • Šta su varijable u C#?
 • Konverzija tipova u varijablama
 • Uvod u Windows forme
 • Pregled Necessary Windows-a
 • Pregled svojstava forme u c# za početnike
 • Korišćenje MessageBox-a
 • Button
 • Label
 • Textbox u c#
 • Groupbox u C#
 • Radiobutton
 • Checbox u c sharp-u
 • Combobox u c sharp programiranju
 • Datetimepicker u c sharp-u za početnike
 • Switch i Data Transfer Between Forms u C#
 • Korišćenje operatora
 • Using Comment Line
 • Using Region
 • Naming Conventions in oak academy c#
 • Using Breakpoint
 • Tastaturne prečice u Visual Studiju
 • If -Else Statement
 • Switch Case Statement
 • While 
 • DoWhile
 • For Loop
 • Jump Statements
 • Odradimo primjer sa onim što učimo
 • Nizovi u C#
 • Class and Object
 • Using List Class
 • Using Random Class
 • Using Timer Class
 • Using Math Class
 • Šta je C# Objektno orjentisano programiranje?
 • Klase i objekti
 • Encapsulation
 • Static Using
 • Nasleđivanje
 • Interface
 • Polymorphism
 • Abstract
 • Nested Class
 • Korišćenje Enuma
 • System IO Class
 • Directory and Directory Classes ( Folder Operations )
 • File and File Info Classes ( File Operations )
 • Path Class
 • N-tier arhitektura
 • Šta su baze podataka
 • Relacione baze podataka
 • Šta je SQL?
 • Normalizacija baza podataka
 • Normalne forme
 • Instalacija MS SQL Servera
 • Uvod u SSMS
 • Kreiranje, izmjena i brisanje baze podataka
 • Kreiranje, izmjena i brisanje tabela
 • Tipovi podataka i ograničenja
 • Strani ključ – ograničenje
 • Unique i Check ograničenja
 • Unošenje podataka u tabelu
 • Ažuriranje podataka
 • Brisanje podataka
 • SELECT komanda
 • WHERE klauzula i operatori
 • Sortiranje i grupisanje podataka
 • Case funkcija
 • Convert and Cast funkcija
 • Inner Join
 • Left and Right Join
 • Full and Self Join
 • Union Operators
 • Intersect and Except Operators
 • Podupiti sa SELECT komandom
 • Single Row & Multiple Row podupiti
 • Insert, Update i Delete komanda
 • Funkcije za datum i vrijeme
 • Konverzija datuma i vremena
 • String funkcije
 • Matematičke funkcije
 • SQL Transakcije
 • SQL komande transakcije
 • Kreiranje šema i pogleda
 • Kreiranje niza
 • Forma za prijavu
 • Korisnici i korisničke dozvole
 • Dozvole i uloge
 • Finalna verzija aplikacije
 • Faze konstrukcije projekta
 • Kreiranje baze podataka
 • Kreiranje strukture projekta
 • Dizajn forme za prijavu
 • Dizajn glavne forme
 • Dizajn forme za sektore
 • Dizajn forme za pozicije
 • Dizajn forme za zaposlene
 • Dizajn forme za zadatke
 • Dizajn forme za dozvole
 • Dizajn forme za plate
 • Povezivanje formi
 • Povezivanje sa bazom – LINQ SQL
 • Dodaj sektor
 • Prikaži sektore
 • Dodaj poziciju
 • Prikaži pozicije
 • Dodaj zaposlenog
 • Prikaži zaposlene
 • Dodaj zadatak
 • Prikaži zadatke
 • Dodaj platu
 • Prikaži plate
 • Prijavi se sa korisničkim brojem i šifrom
 • Dodaj dozvole
 • Prikaži dozvole
 • Ažuriranje dozvola
 • Ažuriranje zadataka
 • Ažuriranje plata
 • Ažuriranje zaposlenih
 • Ažuriranje sektora
 • Ažuriranje pozicija
 • Brisanje dozvola
 • Brisanje zadataka
 • Brisanje plata
 • Brisanje zaposlenih korišćenjem Triggera
 • Brisanje sektora korišćenjem Triggera
 • Brisanje pozicija korišćenjem Triggera
 • Operacije ovlašćenja korisnika
 • Šta je SOLID?
 • S- Single Responsibility
 • O- Open Closed
 • L- Liskov Substitution
 • I-Interface Segregation
 • D- Dependency Inversion
 • Design Patterns
 • Abstract Factory Pattern
 • Observer Pattern
 • Facade Pattern
 • Faze konstrukcije aplikacija za praćenje akcija
 • Finalna verzija aplikacije za praćenje akcija
 • Dizajniranje baze podataka za praćenje akcija
 • Kreiranje strukture projekta
 1. Dizajn forme kategorija
 2. Dizajn forme proizvoda
 3. Dizajn forme potrošača
 4. Dizajn forme za izbrisne akcije i upozorenja
 5. Dizajn forme prodaja
 6. Dizajn glavne forme i povezivanje stranica
 • Dodavanje i prikazivanje kategorija
 • Dodavanje i prikazivanje potrošača
 • Dodavanje i prikazivanje proizvoda
 • Dodavanje i prikazivanje prodaja
 • Operacije ažuriranja kategorije i potrošača
 • Operacije ažuriranja proizvoda i prodaje
 • Brisanje prodaje
 • Brisanje proizvoda
 • Brisanje potrošača
 • Brisanje kategorije
 • Izbrisane forme i vraćanje izbrisanih fajlova
 • Šta je MVC?
 • Prvi MVC projekat
 • Action Result
 • View u MVC-u
 • Layout
 • Partial View
 • Model u MVC-u
 • HttpGet & HttpPost
 • Begin Form
 • JSON
 • ViewBag, ViewData i TempData
 • Validacijea
 • Routing u MVC-u
 • Action Filters
 • Finalna verzija projekta
 • Preuzimanje Admin LTE Template
 • Kreiranje baze podataka dio I
 • Kreiranje baze podataka dio II
 • Kreiranje baze podataka dio III
 • Kreiranje strukture projekta
 • Povezivanje baze podataka sa projektom
 • Šablon za prijavu
 • Operacije za prijavu korisnika
 • SQL operacije za prijavu
 • Prve operacije
 • Izgled forme za dodavanje administratora
 • Dodavanje meta podataka dio I
 • Dodavanje meta podataka dio II
 • Definisanje forme za poruke
 • Prikazivanje meta podataka
 • Ažuriranje meta podataka
 • Dodavanje društvene mreže dio I
 • Dodavanje društvene mreže dio I
 • Prikazivanje društvenih mreža
 • Ažuriranje društvene mreže
 • Dodavanje korisnika
 • Prikazivanje korisnika
 • Ažuriranje korisnika
 • Dodavanje reklama
 • Prikazivanje reklama
 • Ažuriranje reklama
 • Ažuriranje naslova i logo-a
 • Dodavanje adresa
 • Prikazivanje adresa
 • Ažuriranje adresa
 • Dodavanje videa
 • Prikazivanje videa
 • Ažuriranje videa
 • Dodavanje kategorija
 • Prikazivanje kategorija
 • Ažuriranje kategorija
 • Dodavanje objava
 • Prikazivanje objava
 • Ažuriranje objava
 • Add Modal and Delete Record Script
 • Brisanje meta podataka
 • Brisanje adresa
 • Brisanje videa
 • Brisanje reklama
 • Brisanje društvenih mreža
 • Brisanje slike iz objave
 • Brisanje objava korišćenje Triggera
 • Brisanje kategorije
 • Brisanje korisnika
 • Podesite izgled stranice administratora
 • Prilagodite podešavanja korisničkog menija korisnika
 • Operacija korisničke kontrole
 • Preuzimnaje Vizew Template
 • Prilagođavanje izgleda Home stranice
 • Prilagođavanje dugmadi za navigaciju na Home stranici
 • Prilagođavanje društvenih mreža na Home stranici
 • Prilagođavanje naslova i  logo-a na Home stranici
 • Prilagođavanje adrese na Home stranici
 • Prilagođavanje novosrti na Home stranici
 • Prilagođavanje naslovne strane I
 • Prilagođavanje naslovne strane II
 • Prilagođavanje novih treninga na naslovnoj strani
 • Prilagođavanje popularnih treninga na naslovnoj strani
 • Prilagođavanje najgledanijih treninga na naslovnoj strani
 • Prilagođavanje videa na naslovnoj strani
 • Prilagođavanje reklama na naslovnoj strani
 • Operacije rutiranja I
 • Operacije rutiranja I
 • Dodavanje stranice detalji objave
 • Dodavanje operacija za komentare
 • Stranica za neodobrene komentare u Administratorskom panelu
 • Stranica za sve komentare u Administratorskom panelu
 • Stranica kategorije objava dio I
 • Stranica kategorije objava dio II
 • Kontak stranica
 • St ranica za nepročitane poruke u Administratorskom panelu
 • Stranica za sve poruke u Administratorskom panelu
 • Layout
 • Stranica za pretragu
 • Povećanje brzine projekta
 • Korišćenje GitHub sa Visual Studio
 • Onjavljivanje sajta na veb
 • Kreiranje Android aplikacije sa Android Studiom
 • Preuzimanje Mag Šablona
 • Dodavanje Layouta
 • Dodavanje index stranice
 • Dodavanje stranice detalji objave
 • Dodavanje stranice pregled kategorija objava
 • Dodavanje stranice kontakti
 • Dodavanje stranice pretraga
 • Uvod u performanse operacija
 • Konekcija sa bazom podataka
 • Select komanda u LINQ-u
 • Sesije i kolačići
 • Dodavanje sesija u projekat dio I
 • Dodavanje sesija u projekat dio II
 • Korišćenje Brake Point-a
PREDAVAČ
Edukativna online platforma
Edukativna online platforma

Još kurseva od ICT Cortex

ICT Cortex

C# osnove za početnike

Besplatno

ICT Cortex

SQL server

20

Besplatno

ICT Cortex

Angular – Kompletan vodič

Besplatno

Kurs info

Datum početka: 20.04.2024.
Datum završetka: 01.06.2024.
Cijena kursa: Besplatno
Sertifikovan: Ne
Naziv: C# osnove za početnike

Karijerni put: Back-End C# programer

 • C# osnove za početnike
 • SQL server
 • Razvoj full stack veb aplikacija sa C# OOP, MS SQL & ASP.NET MVC
 • C# osnove za početnike
  ICT Cortex

  Help desk

  HR Platforma

  Registar članica